Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Νηπιαγωγείο.


Στο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ φοιτούν δύο ηλικίες νηπίων:
·         Η πρώτη ηλικία είναι τα νήπια τα οποία μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών. Για αυτά η φοίτηση είναι υποχρεωτική (σύμφωνα με το άρθρο 73 του Νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272Α /2006) και με την Φ.6/278/56068/Γ1/17-5-2011 Υ.Α, με την οποία καθορίζεται ο τύπος της Βεβαίωσης Παρακολούθησης Νηπίου, η οποία είναι ένα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α’ τάξη του Δημοτικού σχολείου).

·         Η δεύτερη ηλικία (προνήπια) περιλαμβάνει τα νήπια τα οποία στις μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών.

Σε όσα δημόσια Νηπιαγωγεία, μετά την εγγραφή όλων των νηπίων πρώτης ηλικίας υπάρχουν κενές θέσεις, γίνονται δεκτά τα νήπια δεύτερης ηλικίας, (προνήπια).
Προσοχή: Στην περίπτωση φοίτησης του παιδιού σε Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο (δηλ. Νηπιαγωγείο που λειτουργεί σε Ιδιωτικό εκπαιδευτήριο ή εντός ιδιωτικού παιδικού σταθμού) ο γονέας πρέπει να ελέγξει ότι το συγκεκριμένο εκπαιδευτήριο έχει λάβει από το Υπουργείο Παιδείας άδεια ίδρυσης λειτουργίας ιδιωτικού Νηπιαγωγείου και ότι θα χορηγήσει στο παιδί τη Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπίου που απαιτείται για την εγγραφή του στην Α’ τάξη του Δημοτικού.
 
Δικαιολογητικά: Ποια είναι;
Για την εγγραφή του παιδιού στο Νηπιαγωγείο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1.      Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας* για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικών η ημερομηνία γέννησης.
2.      Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια
3.      Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης (από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό).
4.      Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα (ή άλλου στοιχείου που ο/η προϊστάμενος/νη του νηπιαγωγείου κρίνει ότι αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας του νηπίου π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ύδρευσης, σταθερού τηλεφώνου, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας κλπ) όπου δηλώνεται (ή φαίνεται) η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου.**
5.      Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.

Παρατηρήσεις
* Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.6/350/67503/Γ1/16-6-2011 με θέμα «Πιστοποιητικά γέννησης μαθητών», τα πιστοποιητικά γέννησης των μαθητών για την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τους Προϊσταμένους των Νηπιαγωγείων. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να το προσκομίσουν οι γονείς. Βεβαιωθείτε ότι το Νηπιαγωγείο θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες. Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο πιστοποιητικό γέννησης.

** Κάθε δημόσιο Νηπιαγωγείο έχει τη δική του σχολική περιφέρεια και σε αυτό φοιτούν τα νήπια που διαμένουν στην περιφέρειά του.
Δικαιολογητικά: Πού και Πότε υποβάλλονται;
Προσκομίζετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο όπου ανήκετε με βάση τη διεύθυνση κατοικίας (ή στο Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο που επιθυμείτε).
Μαζί με τα δικαιολογητικά κάνετε και αίτηση εγγραφής. Ρωτήστε τον/την υπεύθυνο/η για τυχόν σχετικό έντυπο.


Η προσκόμιση των δικαιολογητικών για εγγραφή γίνεται από 1-15 Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους (δηλ. το νήπιο που θα φοιτήσει από τον Σεπτέμβριο του 2012 [σχολ. έτος 2012-2013] θα εγγραφεί στον Ιούνιο του 2012).
Προσκόμιση δικαιολογητικών γίνεται και μετά την ημερομηνία αυτή, αν δεν έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός νηπίων κατά τμήμα.

Ειδικά για το ολοήμερο πρόγραμμα η προσκόμιση των δικαιολογητικών εγγραφής γίνεται επίσηςΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ιουνίου του προηγουμένου σχολικού έτους (το Υπουργείο Παιδείας δημοσιεύει ανακοίνωση με τις ημερομηνίες προθεσμίας, π.χ. για το σχολ. έτος 2011-2012 η προθεσμία ήταν από 1 Ιουνίου 2011 έως 21 Ιουνίου 2011).
Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης (π.χ. για το σχολ. έτος 2011-2012  μετά τις 24 Ιουνίου), για εγγραφή μαθητή σε ολοήμερο τμήμα αυτή πραγματοποιείται κατόπιν γραπτής αίτησης του οικείου Προϊσταμένου Διεύθυνσης και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.

Εγγραφή στο ολοήμερο πρόγραμμα
Στα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία εγγράφονται οι μαθητές των οποίων οι γονείς έχουν καταθέσει αντίστοιχη δήλωση, ανεξάρτητα αν είναι εργαζόμενοι ή όχι.
Ειδικότερα, για την εγγραφή του νηπίου στο ολοήμερο πρόγραμμα οι γονείς:
1.      Συμπληρώνουν το Έντυπο «Αίτηση-Δήλωση Γονέα (2)» το οποίο τους δίνει ο/η προϊστάμενος του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

2.      Υποβάλουν Υπεύθυνη δήλωση για την επιθυμητή ώρα αποχώρησης του παιδιού από το Ολοήμερο Πρόγραμμα. Η αποχώρηση μπορεί να γίνεται στο τέλος κάθε διδακτικής ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος.

Παρατηρήσεις
Το έντυπο «Αίτηση-Δήλωση Γονέα (2)» και οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αίτησης για εγγραφή μαθητή σε Ολοήμερο Τμήμα θα πρέπει να είναι αναρτημένα σε εμφανές σημείο για την ενημέρωση των γονέων.
Εφόσον επιλέξετε το παιδί να εγγραφεί στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, η φοίτηση είναι υποχρεωτική.
Οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων δέχονται όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις για εγγραφή μαθητών στα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία.